Trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan

Trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan

 - Là các phương tiện nhằm khảo sát khả năng học tập của học sinh về các môn học và điểm số về các bài khảo sát đó là những số đo lường vÒ kÕt qu¶ học tập ấy.

Đều có thể đo lường hầu hết mọi thành quả học tập mà bài viết có thể khảo sát được.

 

ppt 5 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 823Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. - Là các phương tiện nhằm khảo sát khả năng học tập của học sinh về các môn học và điểm số về các bài khảo sát đó là những số đo lường vÒ kÕt qu¶ học tập ấy. - Giá trị của mỗi loại đều phụ thuộc vào tính khách quan và độ tin cậy của chúng. Sự tương đồng giữa hai loại trắc nghiệm: - Đều có thể đo lường hầu hết mọi thành quả học tập mà bài viết có thể khảo sát được. - Đều được sử dụng để khuyến khích học sinh học tập nâng cao sự hiểu biết, tổ chức và phối hợp các ý tưởng, ứng dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề. - Đều đòi hỏi sự vận dụng những phán đoán chủ quan.Sự khác biệt giữa hai loại:TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬNTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUANHS tự do tương đối soạn câu trả lời và diễn đạtHS phải chọn một trong nhiều câu trả lời đã choSố câu hỏi tương đối ít, nhưng tổng quát.Thường gồm nhiều câu hỏi, có tính chuyên biệt.HS mất nhiều thời gian suy nghĩ và viếtHS mất nhiều thời gian để đọc và suy nghĩChất lượng tùy thuộc chủ yếu vào kỹ năng người chấm bàiChất lượng tuỳ thuộc chủ yếu vào kỹ năng của người soạn thảo.Dễ soạn, khó chấm, khó cho điểm chính xác.Khó soạn, dễ chấm, cho điểm dễ và chính xác.Sự phân bố điểm có thể do người chấm ấn định (xác định điểm tối đa và điểm tối thiểu).Sự phân bố điểm được quyết định do bài trắc nghiệm.C¸c ­u nh­îc ®iÓm cña 2 lo¹i cã thÓ thÊy chi tiÕt h¬n:1. ChÊm bµi mÊt nhiÒu thêi gian khã chÝnh x¸c vµ kh¸ch quanChÊm bµi nhanh chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan2. MÊt nhiÒu thêi gian ®Ó tiÕn hµnh trªn diÖn réngCã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra ®¸nh gi¸ trªn diÖn réng trong thêi gian ng¾n3. Biªn so¹n ®Ò kh«ng khã vµ tèn Ýt thêi gianBiªn so¹n khã, tèn thêi gian4. Bµi kiÓm tra cã mét sè h¹n chÕ c©u hái nªn chØ cã thÓ kiÓm tra ®­îc mét phÇn nhá kiÕn thøc vµ kü n¨ng cña häc sinh dÔ g©y ra t×nh tr¹ng häc tñ vµ d¹y tñBµi kiÓm tra cã nhiÒu c©u hái nªn cã thÓ kiÓm tra ®­îc hÖ thèng vµ toµn diÖn kiÕn thøc vµ kü n¨ng cña häc sinh tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng häc tñ vµ d¹y tñTRẮC NGHIỆM TỰ LUẬNTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 5. Häc sinh khã cã thÓ tù ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c bµi kiÓm tra cña m×nh Häc sinh cã thÓ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c 6. Cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­\îc kh¶ n¨ng diÔn ®¹t, sö dông ng«n ng÷ vµ qu¸ tr×nh t­ duy cña häc sinh ®Ó ®i ®Õn c©u tr¶ lêi Kh«ng hoÆc khã ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng diÔn ®¹t, sö dông ng«n ng÷ vµ qu¸ tr×nh t­ duy cña häc sinh ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tr¶ lêi7. Gãp phÇn rÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng tr×nh bµy, diÔn ®¹t ý kiÕn cña m×nhkh«ng gãp phÇn rÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng tr×nh bµy, diÔn ®¹t ý kiÕn cña m×nh8. Kh«ng thÓ sö dông ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i trong viÖc chÊm bµi vµ ph©n tÝch kÕt qu¶Cã thÓ sö dông ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i trong viÖc chÊm bµi vµ ph©n tÝch kÕt qu¶TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬNTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 9. Sù ph©n phèi ®iÓm trªn mét phæ hÑp nªn khã cã thÓ ph©n biÖt râ rµng tr×nh ®é HSSù ph©n phèi ®iÓm trªn mét phæ réng nªn ph©n biÖt ®­îc râ rµng tr×nh ®é HS10. Hs cã thÓ béc lé kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh mét c¸h kh«ng h¹n chÕ do ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña HSChØ giíi h¹n trong mét ph¹m vi x¸c ®Þnh do ®ã h¹n chÕ viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña HSTRẮC NGHIỆM TỰ LUẬNTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Tài liệu đính kèm:

  • pptSu tuong dong va khac biet giua TNKQ-TL.ppt